تيم پشتيباني شركت بهران فراز

 

شركت بهران فراز داراي تيم پشتيباني مجرب و آموزش ديده مي باشد كه بر اساس چك ليست هاي تدوين شده ، مستقر در تمام نقاط شهر ، كار سرويس و پشتيباني آسانسور هاي تحت پوشش را با نظارت و راهبري مهندسين بخش فني انجام مي دهند.